Reklamační řád

Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu. 

1. Odstoupení оd smlouvy 

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má „Kupující“ právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží (bez udání  důvodů a sankce). "Prodávající" má povinnost vrátit do 14 dnů od odstoupení zaplacené finanční částky, mezi které se kromě kupní ceny za  zboží započítávají také náklady za doručení zboží. Toto právo je podmíněno způsobem objednání jiným než osobně. „Kupující“ realizuje výše  uvedené právo osobním vrácením zboží nebo jeho doručením na vlastní náklady „Prodávajícímu“ prostřednictvím některého z přepravců. 

V případě, že se „Kupující“ rozhodne pro odstoupení od smlouvy, musí bezpodmínečně splnit následující podmínky: 

·zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení 

·zboží musí být zabaleno v původním obalu 

·zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.). 

„Kupující“ nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se jedná o dodávku zboží upraveného přesně podle přání „Kupujícího“ nebo pro  jeho osobu. 


2. Odpovědnost za vady (reklamace) 

 Reklamační podmínky „Prodávajícího“ jsou plně v souladu se Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník - dále jen "Zákon"). V situacích, které  nejsou přímo řešeny reklamačními podmínkami „Prodávajícího“, se postupuje dle ustanovení tohoto „Zákona“. 

Právo z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od „Prodávajícího“ a v záruční době. 

3. Záruční doba 

 Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za zboží. V případě, že na dokladu není tento údaj uveden, platí záruční doba stanovená  „Zákonem“ a činí 24 měsíců (až na výjimky uvedené v „Zákoně“). 


4. Zjevné nedostatky a vady zboží 

 Vykazuje-li objednané zboží zjevné nedostatky již při samotném přebírání zboží, má „Kupující“ právo takovéto zboží nepřevzít. V takovém  případě bude zboží zasláno zpět „Prodávajícímu“, který má povinnost uvést závadný stav do pořádku a odeslat znovu zboží „Kupujícímu“ v co  nejkratším možném termínu. 

V případě, že se při užívání zboží vyskytnou v záruční době nějaké vady, může „Kupující“ postupovat v souladu s těmito reklamačními  

podmínkami a uplatňovat „Reklamaci“. 


5. Podmínky reklamace tapet 

V případě, že „Kupující“ bude uplatňovat "Reklamaci" na zakoupené tapety, musí dodržet následující podmínky „Prodávajícího“, které jsou zcela  nezbytné pro kladné vyřízení "Reklamace": 

· role tapety musí být vcelku (tedy žádným způsobem nepoužitá) 

· ke každé reklamované roli musí být přiložena originální etiketa  

"Reklamaci" nelze uplatnit na již nalepené tapety na zdi (resp. na jiném podkladu). Proto je „Kupující“ povinen zkontrolovat každou roli tapety již  před samotnou aplikací, aby nedošlo ke zjištění vad či barevných odchylek na tapetě až po jejím nastříhání nebo dokonce až po nalepení na  podklad. 

6. Zasílání reklamovaného zboží 

V případě zasílání reklamovaného zboží „Prodávajícímu“ prostřednictvím přepravní služby je „Kupující“ povinen ke zboží přibalit vyplněnou  žádost o reklamaci. Tuto žádost si může opatřit různými způsoby (stáhnout z internetu, vyžádat k zaslání e-mailem, telefonicky či poštou). 

V případě zasílání reklamovaného zboží „Prodávajícímu“ se za den přijetí „Reklamace“ považuje den obdržení poslední součásti zboží  

„Prodávajícím“. Za den vyřízení „Reklamace“ se považuje den předání vyřízené „Reklamace“ přepravní službě. V tomto případě je „Kupující“  také povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a žádostí o „Reklamaci“ a kopií daňového dokladu. „Kupující“ je povinen  zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží. Při této přepravě je za řádné doručení k „Prodávajícímu“ zodpovědný  „Kupující“, který uplatňuje „Reklamaci“. 

Reklamované zboží zašlete na adresu Průmyslová 1953, Čelákovice, 25088 

7. Vyřízení reklamace 

„Reklamace“ musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Peníze za vrácené zboží budou „Kupujícímu“ vráceny do 14 dní  od doručení oznámení o vrácení zboží a to v případě, že vrácené zboží bylo „Prodávajícímu“ do této doby vráceno. Maximální doba pro vyřízení  reklamace je 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci „Prodávajícímu“, pokud se „Prodávající“ nedohodne s „Kupujícím“  

na lhůtě delší. Není-li po uplynutí stanovené doby „Reklamace“ vyřízena, vznikají „Kupujícímu“ stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o  neodstranitelnou vadu. 

„Kupující“ je povinen převzít si vyřízenou „Reklamaci“ co nejdříve na výzvu „Prodávajícího“, případně dohodnout podmínky přepravy s  

„Prodávajícím“. 

„Prodávající“ označí „Reklamaci“ za neoprávněnou v případě, že: 

·vada vznikla nepřiměřeným zacházením či použitím 

·vada byla způsobena v důsledku živelné katastrofy nebo násilného poškození